نگاه آرمانی در مجلات

parallax background

مقالات مهندس مهدی صنم پور در جراید و مجلات


صنعت آزمایشگاه

صنعت آزمایشگاه

صنعت آزمایشگاه

صنعت آزمایشگاه

صنعت آزمایشگاه

صنعت آزمایشگاه

صنعت آزمایشگاه

صنعت آزمایشگاه

parallax background

مهندس مهدی صنم پور در رسانه ها


 

رادیو و مصاحبه

خبرگزاریهای رسمی

جراید و مجلات