نگاه آرمانی بازاریابی و برندینگ خدمات درمانی
سمینار تحول فردی
آوریل 21, 2020
موفقیت در زندگی
۳۱ راز موفقیت در زندگی
آوریل 21, 2020

ارتباط موثر شاه کلید موفقیت در کسب و کار خدماتی

ارتباط موثر خدمات درمانی: یکی از مهمترین دغدغه های مدیران مراکز خدمات درمانی به ویژه پاراکلینیک هایی شبیه، آزمایشگاه تشخیص طبی، مراکز ادیومتری و شنوایی سنجی، فیزیوتراپی و ….، نحوه و کیفیت برقراری ارتباط بین پرسنل آن مرکز خدمات درمانی با بیماران و مراجعین می باشد، چراکه یک ارتباط غلط و یا با کیفیت پایین، سبب می شود که بیمار شما، دیگر به مرکزتان بر نگردد یعنی در اصلاح گفته می شود: برود و دیگر پشت سرش را هم نگاه نکند. در دنیای امروز به این بخش بسیار اهمیت میدهند و تمام پرسنل رابط با بیمار تحت آموزشهای مداوم ارتباط موثر با بیمار قرار میگیرند فراموش نکنید که هزینه جذب یک مشتری جدید 5 برابر بیشتر از نگهداری اوست.

ارتباط موثر خدمات درمانی

خوشبختانه در این راستا مراکز درمانی بسیاری در کشورمان آستین ها را بالا زده و به ارزش این بخش آگاه شده و از آموزشهای تخصصی ارتباط موثر با بیمار و پرسنل، استفاده میکنند.

ارتباط یعنی چی؟

ارﺗﺒﺎط،  ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎمها، اﻳﺪه ﻫﺎ، ﺣﻘﺎﻳﻖ، ﻋﻘﻴﺪه ﻫﺎ، اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﮕﺮش ﻫﺎ از ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻲ یا گروهی دﻳﮕﺮ اﺳـﺖ که اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ اﻃﻼﻋﺎت و اﻳﺪه ﻫـﺎي اﻧﺘﻘـﺎل ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدد. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺻﺤﻴﺢ، ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮده و اﻫﻤﻴـﺖ آن در زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﺤﺪي اﺳـﺖ ﻛـﻪ برخی از ﺻـﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻣﺒﻨﺎي رﺷﺪ اﻧﺴﺎﻧﻲ، آﺳﻴﺐ ﻫـﺎي ﻓـﺮدي و ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﻫـﺎي رشدی را در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ارﺗﺒﺎط داﻧﺴﺘﻪ اﻧـﺪ . ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻛﻤﻚ ﻣﻲ کنند ﺗﺎ ﻋﻮاﻃﻒ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧـﻮد را ﺑﺪرﺳﺘﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﻴﻦ ﻓـﺮدي موفق ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. خوب است بدانید مهم‌ترین ویژگی میلیونرهای خودساخته، این است که آن‌ها افرادی هستند که مدام در حال برقراری ارتباط با دیگران می‌باشند.

(ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ، ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻮﺛﺮ ﻭ  ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ است.)

ارتباط موثر خدمات درمانی

ﺍﻫﻤﻴﺖ برقراری ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ:

((٪۸۵ موفقیت‌های شما بستگی تام به روابط اجتماعی صحیح شما دارد. تمام مسئله‌های ما با داشتن روابط نزدیک، دوستانه و منطقی با دیگران حل خواهد شد و عملا تمام مشکلات در زندگی به خاطر داشتن روابط غلط و نادرست یا نداشتن تسلط بر مهارت‌های ارتباطی بوجود می‌آید. همچنین همه موفقیت‌های بزرگ شما به خاطر روابط سازنده با افراد مثبت و خوبی‌است که دستان شما را برای کمک در دستانشان می‌فشارند و به شما یاری می‌رسانند. )) (برایان تریسی، ۲۱ رمز میلیونرهای خود ساخته)

_ زمان زیادی از ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ ﺻﺮﻑ برقراری ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ با دیگران ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ برﻧﺪﻩ ﺁﻥ ﻛﺴﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺧﻮﺏ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛﻨﺪ .

_ تسلط بر ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺧﻮﺏ، ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .

_  ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ برقراری ارتباط ﺿﻌﻴﻒ با دیگران ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻨﺠﺮ گردد.

ارتباط موثر خدمات درمانی

در این کارگاه ها چه می گذرد؟

در کارگاه های ارتباط موثر ویژه پرسنل و بیماران که توسط آقای مهندس صنم پور انجام می گردد، در دو بخش مهارت های ارتباطی پرسنل کادر درمانی با بیماران و مراجعین و مهارت های ارتباطی بین تیم همکار می باشد.

در بخش آموزشهای ارتباط موثر با مشتری(مراجعه کننده)، پرسنل درمانی، بر مهارتهای کنترل خشم، انتقال بهتر پیام، روشهای مواجهه با شکایت، مدیریت مشتری شاکی و جذب مشتری ، مسلط می گردد.

ارتباط موثر خدمات درمانی

در بخش دوم نیز علاوه بر آموزش ارتباط موثر بین همکاران، مهارتهای ارتباطی در سطح جامعه برای زندگی بهتر و همچنین مهارتهای انجام کار تیمی و گروهی، نیز آموزش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *